Credit:shutterstock.com – בתמונה העיר לובין – ערש לידתה של החסידות פסישחא


סיפורי חסידים:


כשתימצי לומר, תורת החסידות היא ההלכה של החסידות, וסיפורי החסידים הם האגדה שלה.

ההלכה מדברת אל המוח, האגדה מדברת אל הלב.

ספורי חסידים מגמות שונות להם. יש והמטרה היא לראות את יד השם המתגלה על ידי הצדיקים באותות ומופתים,

לפעמים כאלה היוצאים מחוץ לגדר הטבע, בחינת "וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו".


 

לאור ההלכה


משפט שיילוק -הסוחר מונציה

עד היום הזה נחשבות יצירותיו של שייקספיר בכלל, וזו של ״הסוחר מווינציה״ בפרט, לאספקלריה שבה משתקפות לא דמויות בודדות של אנשים, אלא טיפוסים ובניני־אב.ביחוד רגילים, בצדק או שלא בצדק, לראות בשיילוק קלסתר פנים של טיפוס יהודי, וכבר נוצרה ספרות רחבה בכמה שפות מסביב לדמות דיוקנו של שיילוק.

קו התאריך ומעמדו בהלכה

"קביעא וקיימא״ היא השבת מששת ימי בראשית, ובכל זאת נפלו ספיקות עצומים היכן תחילה קביעות זו. איפה הוא הגבול בכדור הארץ, ממנו יתחילו מנין ימי השבוע. ״ואין להימלט ממקום משתתף תהיה תחילת מזרחו ואחרית מערבו״.

הלכה ואגדה בכוזרי

כשם שבסידור החיצוני לא הוקצעו במדרשי התנאים ובשני התלמודים ״חלקות״ נבדלות לגידול ההלכה ולצמיחת האגדה, אלא שני העולמות הולכים ומשתלבים זה בתוך זה ואחד על יד השני, כך אין לחתוך ביניהם ב״סכינא חריפא״ ולהפרידם פירוד גמור אף בנוגע לעצמותם ומהותם. התחומים יונקים זה מזה.

בגדר החיוב לתלמוד תורה וידיעתה

תלמוד תורה וידיעת התורה – שתי מצות הן.למוד בלי ידיעה יתכן בשתי פנים: או שכבר יודע את כל הלכות התורה כולן, וכאותה ששאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל: כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמה יוונית?


סופרים וספרים


הספרות התורנית

מבאר את יסודות הספרות התורנית לסוגיה השונים:

 • המפרשים הפוסקים והמשיבים.
 • ראשונים
 • אחרונים.
 • פוסקים
 • ספרי השו"ת.
 • המסדרים.

על לוח ארץ ישראל

 • מי הם הפרושים בימינו? ומי הם האשכנזים?
 • האם מברכים שהחיינו על מגילת קהלת?
 • האם מניחים תפילין בחול המועד ?
 • האם אומרים בליל שבת ו"שמרו"?
 • במה התנהגו הפרושים כחסידי חב"ד?
 • ירושלים החדשה מתי קוראת את המגילה?

השבת בהלכה


מבאר גדרים בהלכה בענייני השבת :

 • ערכה של השבת – בהוד וההדר שלה.
 • האם הדין של שבת הוא – מנוחת האדם או מנוחת העולם?
 • מה הדין לגבי אמירה לנכרי בשבת?
 • הטעם ששנים שעשו מלאכה בשבת – פטורים.
 • במה דין שבת כדין שמיטה?
 • כיצד מותר להדליק נרות בערב שבת שידלקו בשבת?
 • גדר מלאכת הוצאה .
 • מהו איסור תחומין ?
 • גדר הענין של תוספת שבת.

צבא ובטחון בהלכה


דיני המלחמה בזמן הזה

 במובן המצומצם של ״זמן הזה״ בנוגע למלחמה, כלומר: בימינו אנו, במדינת ישראל העצמאית, משוחררת מעול מלכויות ומשעבוד גלויות — הרי המלחמות ברור שיש להם כל דיני מלחמת מצוה וחובה.

היחס למלחמה

אין מהצורך לבאר, שהמלחמה בכלל אינה רצויה לפי התורה. הרי אף לדוד מלך ישראל נאמר: ״דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית לא תבנה בית לשמי״.

למי הסמכות להוצאה למלחמה

משנתנו היא זו: ״אין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד״ (סנהדרין ב א), היינו סנהדרין גדולה. הדברים נאמרו בקשר עם כל שאר הסמכויות של סנהדרין הגדולה. ובמקום אחר במשנה, כשמפרטים שם את סמכויותיו של המלך, אמרו: ״ומוציא – המלך – למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד״ (סנהדרין כ ב).

סוגי המלחמה בהלכה

מצינו במשנה הוזכרו שלשה שמות: רשות, מצוה וחובה: ״במה דברים אמורים — שחוזרים מעורכי המלחמה – במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצוה הכל יוצאים… אמר ר׳ יהודה: במה דברים אמורים במלחמת מצוה, אבל במלחמת חובה הכל יוצאים…״.

לחימה בשבת

כיצד נוהגים במלחמה בשבת? ״תנו רבנן: אין צרין על עיר של עכו״ם פחות משלשה ימים קודם לשבת, ואם התחילו אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר: עד רדתה, אפילו בשבת״.

הלוחמים לענין איסורים  

מה פירוש ״חלוצי צבא״? שם זה ניתן לדבר בספרות התורנית, לשם הקיצור, מפני שהרמב״ם התחיל כך את ההלכה. ״חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו״ם ויכבשום וישובו מהם מותר להן לאכול נבלות טריפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא ימצא מה לאכול אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותה יין נסך. מפי השמועה למדו ׳ובתים מלאים כל טוב׳, ערפי חזירים וכיוצא בהן״

מצוות וחיובים בזמן לחימה

מצות הקריאה לשלום נתייחדה לה פרשה בתורה (דברים כ, י-יח): ״כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך…״. הראשונים האריכו הרבה בביאור מצוה זו.

בגדר ההולכים למלחמה

איזהו גיל המלחמה, לפי ההלכה? בגמרא וברמב״ם לא מצינו גיל קבוע, אבל מפורש ברש״י על התורה שלש פעמים. בפרשת תשא, בפסוק ״כל העובר על הפקודים״: ״מבן עשרים שנה ומעלה. לימדך כאן, שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא״.


credit :shutterstock.com – התיישבות בהלכה – היישוב ראש פינה


מדינה והלכה


לשאלת גיוס בני הישיבות

אנו חיים במדינה אשר חילוניותה הולכת ומת­עצמת. בצעדים תוקפניים, נגד כל דבר הקשור בתורה וביהדות הנאמנה. ברור שלעת כזאת חייבים אנשי התורה להוכיח יתר דבקות ויתר עירנות בכל שטחי החיים הרוחניים והמדיניים, ביתרון תוקף עוז.

ההתיישבות בהלכה

ידועים דברי הרמב״ן (בהוספות לספר המצות, מ״ע ד, ובפירושו על התורה, פרשת מסעי) במצות הכיבוש של ארץ ישראל — ״והורשתם את הארץ וישבתם בה״ (במדבר לג, נג) – שהיא מצוה הנוהגת לדורות, אף בזמן הזה, וכמו שאמרו:  "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה״ (ספרי, ראה), והוסיף בפאת השלחן (סי׳ א ס״ק ח), שזוהי מצוה מן התורה לדורות, שעל מצוה דרבנן לא היו אומרים שהיא שקולה ככל המצות שבתורה.

שלושת השבועות בימינו

״אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסאן רעמא ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיון שסר פחד השבועות וברשיון המלכים קמה מצות ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצות שבתורה…״.

 קדושת הארץ

כלום ובאיזו מידה יש בכוח המדינה להשפיע על קדושת הארץ להיות מושפעת ממנה?קדושת הארץ, הרי יש לה קשר אמיץ עם בעלותם של ישראל על הארץ. בעלות זו, שנפסקה מאז חורבן בית שני, ובמשך קרוב לאלפיים שנה לא נתחדשה, עד זה היום.


על האתר:


הרב זוין – היצירה

הרב זוין היה יוצרו של סגנון הלכתי חדש – סגנון הריכוז והבהירות – כך הפך להיות יוצרה של תקופה בספרות התורה שבעל פה מחז״ל ועד ימינו. ואם להגדיר בתמצית את מעשהו, ניתן לומר כי הוא כינס ובירר ודיבק כל הענינים הרבים והמגוונים שבתורה שבע״פ, במסגרת ערכי הלכה למיניהם, ויצק כל אחד מהם לחטיבה שלמה אחת. מקשה עשה את דברי חכמי כל הדורות, לכל ספריהם וחידושיהם, דיעותיהם ושיטותיהם, מתחילתם ועד לאחרונים שבחכמי דורנו.

הרב זוין – ביוגרפיה

אחר המהפכה של שנת 1917 התעוררה יהדות רוסיה שנשתחררה מכבלי משטר הצאר לחיים חדשים. בתקופה הקצרה שבין המהפכה עד השתלטות הבולשביקים, הוחל באירגון מחדש של הקהילות ופותחה פעילות מדינית עניפה. הוא היה אז מעורב מאוד בחיים הציבוריים היהודיים, באירגון וביסוס חיי התורה והקמת קהילות מסודרות. באותו הזמן ניסו האוקראינים להקים רפובליקה עצמאית משלהם. בסתיו תרע”ט התכנסה בקיוב “הכנסיה הלאומית באוקראינה”, בהשתתפות מאה עשרים וחמישה צירים, נציגי מפלגות שונות שנבחרו בבחירות, ומתפקידה היה לארגן את האוטונומיה היהודית.