אלול:
על מנהגי חודש אלול, ימי רצון ותשובה, סליחות, אמירת לדוד ה' אורי וישעי, נתינת צדקה בערב ראש השנה


סיפורי חסידים:


כשתימצי לומר, תורת החסידות היא ההלכה של החסידות, וסיפורי החסידים הם האגדה שלה.

ההלכה מדברת אל המוח, האגדה מדברת אל הלב.

ספורי חסידים מגמות שונות להם. יש והמטרה היא לראות את יד השם המתגלה על ידי הצדיקים באותות ומופתים,

לפעמים כאלה היוצאים מחוץ לגדר הטבע, בחינת "וראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו".


סופרים וספרים


הספרות התורנית

מבאר את יסודות הספרות התורנית לסוגיה השונים:

 • המפרשים הפוסקים והמשיבים.
 • ראשונים
 • אחרונים.
 • פוסקים
 • ספרי השו"ת.
 • המסדרים.

על לוח ארץ ישראל

 • מי הם הפרושים בימינו? ומי הם האשכנזים?
 • האם מברכים שהחיינו על מגילת קהלת?
 • האם מניחים תפילין בחול המועד ?
 • האם אומרים בליל שבת ו"שמרו"?
 • במה התנהגו הפרושים כחסידי חב"ד?
 • ירושלים החדשה מתי קוראת את המגילה?

השבת בהלכה


מבאר גדרים בהלכה בענייני השבת :

 • ערכה של השבת – בהוד וההדר שלה.
 • האם הדין של שבת הוא – מנוחת האדם או מנוחת העולם?
 • מה הדין לגבי אמירה לנכרי בשבת?
 • הטעם ששנים שעשו מלאכה בשבת – פטורים.
 • במה דין שבת כדין שמיטה?
 • כיצד מותר להדליק נרות בערב שבת שידלקו בשבת?
 • גדר מלאכת הוצאה .
 • מהו איסור תחומין ?
 • גדר הענין של תוספת שבת.

credit :shutterstock.com – התיישבות בהלכה – היישוב ראש פינה


מדינה והלכה


ההתיישבות בהלכה

ידועים דברי הרמב״ן (בהוספות לספר המצות, מ״ע ד, ובפירושו על התורה, פרשת מסעי) במצות הכיבוש של ארץ ישראל — ״והורשתם את הארץ וישבתם בה״ (במדבר לג, נג) – שהיא מצוה הנוהגת לדורות, אף בזמן הזה, וכמו שאמרו:  "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה״ (ספרי, ראה), והוסיף בפאת השלחן (סי׳ א ס״ק ח), שזוהי מצוה מן התורה לדורות, שעל מצוה דרבנן לא היו אומרים שהיא שקולה ככל המצות שבתורה.

שלושת השבועות בימינו

״אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסאן רעמא ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיון שסר פחד השבועות וברשיון המלכים קמה מצות ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצות שבתורה…״.

 קדושת הארץ

כלום ובאיזו מידה יש בכוח המדינה להשפיע על קדושת הארץ להיות מושפעת ממנה?קדושת הארץ, הרי יש לה קשר אמיץ עם בעלותם של ישראל על הארץ. בעלות זו, שנפסקה מאז חורבן בית שני, ובמשך קרוב לאלפיים שנה לא נתחדשה, עד זה היום.


לאור ההלכה


משפט שיילוק -הסוחר מונציה

עד היום הזה נחשבות יצירותיו של שייקספיר בכלל, וזו של ״הסוחר מווינציה״ בפרט, לאספקלריה שבה משתקפות לא דמויות בודדות של אנשים, אלא טיפוסים ובניני־אב.ביחוד רגילים, בצדק או שלא בצדק, לראות בשיילוק קלסתר פנים של טיפוס יהודי, וכבר נוצרה ספרות רחבה בכמה שפות מסביב לדמות דיוקנו של שיילוק.

בגדר החיוב לתלמוד תורה וידיעתה

תלמוד תורה וידיעת התורה – שתי מצות הן.למוד בלי ידיעה יתכן בשתי פנים: או שכבר יודע את כל הלכות התורה כולן, וכאותה ששאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל: כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמה יוונית?


על האתר:


הרב זוין – היצירה

הרב זוין היה יוצרו של סגנון הלכתי חדש – סגנון הריכוז והבהירות – כך הפך להיות יוצרה של תקופה בספרות התורה שבעל פה מחז״ל ועד ימינו. ואם להגדיר בתמצית את מעשהו, ניתן לומר כי הוא כינס ובירר ודיבק כל הענינים הרבים והמגוונים שבתורה שבע״פ, במסגרת ערכי הלכה למיניהם, ויצק כל אחד מהם לחטיבה שלמה אחת. מקשה עשה את דברי חכמי כל הדורות, לכל ספריהם וחידושיהם, דיעותיהם ושיטותיהם, מתחילתם ועד לאחרונים שבחכמי דורנו.

הרב זוין – ביוגרפיה

אחר המהפכה של שנת 1917 התעוררה יהדות רוסיה שנשתחררה מכבלי משטר הצאר לחיים חדשים. בתקופה הקצרה שבין המהפכה עד השתלטות הבולשביקים, הוחל באירגון מחדש של הקהילות ופותחה פעילות מדינית עניפה. הוא היה אז מעורב מאוד בחיים הציבוריים היהודיים, באירגון וביסוס חיי התורה והקמת קהילות מסודרות. באותו הזמן ניסו האוקראינים להקים רפובליקה עצמאית משלהם. בסתיו תרע”ט התכנסה בקיוב “הכנסיה הלאומית באוקראינה”, בהשתתפות מאה עשרים וחמישה צירים, נציגי מפלגות שונות שנבחרו בבחירות, ומתפקידה היה לארגן את האוטונומיה היהודית.