credit:shutterstock תעלומה באוריאנט אקספרס

 


התעלומה : מעשה בשאלה תמימה שהסתירה סוד נורא.

ויהי עשו איש ידע ציד (בראשית כה, כז):

יודע ציד — לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו: אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן?".(רש״י)


אשה אחת באה אל הרב הצדיק ר׳ אברהם יהושע השיל ז״ל, בעל "אוהב ישראל", ושאלה שאלה: היות שקודם פורים כיבסה לבנים עם קמח תפוחי־אדמה (עמילן), ותלתה הלבנים בחדר לייבשם, על כן היא שואלת מהרב, אם מותר לה להשתמש בפסח באותו חדר?

השיב לה הרב:

– אספר לך מעשיה, ואת שמעי נא.

בכפר אחד ישב מוכסן יהודי, והיה מוכר יי״ש לאיכרים, כנהוג. והיה באותו כפר כומר שונא ישראל, והסית את האיכרים שלא לקנות יי״ש מהיהודי, ואיים עליהם, שמי שיקנה מהיהודי לא יתוודה עמו.

נבהלו האיכרים מהתראת הכומר, וחדלו לבוא אל היהודי.

ראה המוכסן, שהאיכרים חדלו לקנות יי״ש אצלו, ופרנסתו התמוטטה, הלך אל האיכרים לשאלם מה פשעו ומה חטאתו שחדלו לבוא אליו. סיפרו לו שהכומר הזהירם שלא יקבל וידוי מהם אם יוסיפו לשתות אצלו יי״ש.

אמר המוכסן:

—- אני אקבל הוידוי מאתכם, ואקבל עלי את כל חטאותיכם.

שמעו האיכרים לדבריו, והתחילו לבוא אליו כמקודם.

פעם אחת בא איכר אחד אל בית־המזיגה של היהודי, עמד על מפתן הבית, ולא הלך הלאה. שאל אותו היהודי:

— למה תעמוד על מפתן הבית?

השיב האיכר:

— רצוני להתוודות, כי חטאתי.

נתקשרה שיחה בין היהודי ובין האיכר כדהלן:

היהודי: הגד נא לי מה חטאתך?

האיכר: גנבתי חבל.

היהודי: החזר את החבל למי שגנבת מאתו.

האיכר: איני יודע של מי הוא החבל.

היהודי: תחלק לצדקה שווי דמי החבל, וחטאתך תכופר.

ה א י ב ר: עוד חטא יש לי.

ה י ה ו ד י: הגד מה חטאתך עוד?

ה א י כ ר: הנה אני ראיתי לגנוב את החבל, אך אל החבל היו קשורים שני שוורים.

ה י ה ו ד י: ומה עשית עם השוורים?

האיבר: שחטתי אותם.

היהודי: תחלק גם את דמי השוורים לצדקה.

האיכר: כשרציתי לגנוב את השוורים, ראיתי שהם רתומים אל העגלה, וגנבתי גם את העגלה.

ה י ה ו ד י: ומה עשית עם העגלה?

האיכר: שברתיה לעצים.

היהודי: אם־כן תחלק גם דמי העגלה לצדקה, וסר עוונך.

האיכר: כשרציתי לגנוב את העגלה, ראיתי שילד שוכב שם.

היהודי: ומה עשית עם הילד?

האיכר: הרגתי אותו.

 

ויהי בחזור הרב הצדיק מאפטא על דברי האיכר שהרג את הילד, סמך את שתי ידיו הקדושות על ראשו, והתחיל לצעוק בקול: "הוי, הרגת, הרגתי" .

כששמעה האשה את צעקותיו של הרב הקדוש כמה פעמים "הרגתי, הרגתי", נפלה לארץ, וגעתה בבכי מר, וסיפרה להרב כי היה לה בן ממזר והרגה אותו, והיא מבקשת תשובה מהרב.

הוכיח אותה הרב, שאם עשתה עבירות גדולות כאלו, ללדת ממזר ואחרי כן לרצחו נפש, למה היא באה לפניו בשאלה של מה בכך כזאת? בכתה האשה מאוד מאוד, והרב סידר לה תיקון תשובה, ונעשתה בעלת־תשובה גמורה.


credit:shutterstock תעלומה על הנילוס