בנו של הרב הקדוש ר׳ יצחק אייזיק מקולוב, השתדך עם בת הרב הקדוש ר׳ צבי מזידיטשוב, הרבנית מרת ריזלי.

הזוג היה סמוך על שלחן הרב מקולוב.

פעם נסעה בת הרה״צ מזידיטשוב לבקר את אביה הקדוש, ויבקש אותה אביה לספר לו מהנהגת חותנה הרב מקולוב.

וסיפרה לו, כי פעם שכב חותנה הרב ביום ערב שבועות לישן קצת, והיה ישן והולך בלי הפסק עד יום שני של שבועות.

ונעשה רעש גדול, עד אשר הרבנית הרהיבה עוז בנפשה והקיצה אותו משנתו, והלך להתפלל, וקרא בספר־ תורה את הקריאה של יום הראשון: "בחדש השלישי" (שמות יט, א).

אמר לה אביה, הרב מזידיטשוב:

—חבל מאד שהקיצו אותו! הוא היה בבר בהיכל של משיח, ואם לא היו מקיצים אותו אפשר שהיה פועל שהמשיח יבוא.